หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนร่องคำ

สาขาแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ว20281 หลักสูตรหุ่นยนต์เบื้องต้น (เลือกเสรี ม.1)
  • ว20282 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (เลือกเสรี ม.1)
  • ว20283-แมคาทรอนิคส์หุ่นยนต์ (เลือกเสรี ม.2)
  • ว20284 ออกแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เลือกเสรี ม.2)
  • ว20285 การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล (เลือกเสรี ม.3)
  • ว20286-โครงงานสมองกลฝังตัว (เลือกเสรี ม.3)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรที่นี่