ไม่มีหมวดหมู่ » ต่อยอดหลักสูตรCLCโรงเรียนกมลาไสยสู่การนำเสนอผลงานระดับชาติ

ต่อยอดหลักสูตรCLCโรงเรียนกมลาไสยสู่การนำเสนอผลงานระดับชาติ

4 สิงหาคม 2023
215   0

🏆🏆ผลงานการต่อยอดจากรายวิชาโครงงานระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบInternet of Things ร่วมกับAI โดยศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย ได้นำคณะครูและนักเรียนในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีIoTและปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมงานนำเสนอโครงงานวิจัยในระดับชาติ ในงาน ” การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ ในครั้งนี้ได้มีนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยได้นำเสนอผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์และได้รับรางวัลBest จำนวน 5 โครงงาน ได้แก่

🛎 ระบบตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ มีสมาชิกดังนี้

1.นางสาวธนัญชนก มั่งมา

2.นายอธิษฐ์ นาชัยเพิ่ม

3. นายกวีวัฒน์ กกค้างพลู

🛎 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดแยกขยะ มีสมาชิกดังนี้

1. นายพรเทพ ทักขีโน

2. นายอธิชาติ ศรีมงคล

3. นายกมลวิช ขันอาษา

🛎 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจโรคในใบข้าว มีสมาชิกดังนี้

1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ประกอบสุข

2. นางสาวสุวิมล ดอนหัวบ่อ

🛎 ระบบตรวจจับผู้ที่ใส่รองเท้าขึ้นบนอาคารด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีสมาชิกดังนี้

1. นางสาวกันตา ภูทองหล่อ

2. นายปริณ โจทจันท์

3. นางสาวธีรัชชาภา ล้ำจุมจัง

🛎 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเช็คชื่อเข้าเรียน มีสมาชิกดังนี้

1. เด็กชายธวัชชัย ตรีศูนย์​

2. เด็กชายณัฐพงศ์ กางทา

3. เด็กชายรตน ศรีมุงคุล

🔥โดยมีคณะที่ปรึกษาหลักดังนี้ :

1. นายจตุรงค์ กมลเลิศ หัวหน้าศูนย์ศูนย์RAIL

2. นายพลกฤษ รินทรึก คณะกรรมการศูนย์RAIL

3. นางสาวอภิรดี สืบชมพู คณะกรรมการศูนย์RAIL

4. นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ คณะกรรมการศูนย์RAIL

5. นายสิรภพ บุญสวัสดิ์ คณะกรรมการศูนย์RAIL

6.นางสาวพชรกร ภูภักดิ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์RAIL