อุดมศึกษา » มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ » โรงเรียนกมลาไสย » เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ

เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ

3 สิงหาคม 2023
273   0

เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ
สมรรถนะที่ได้… outstanding…
การสร้าง และพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ep1 ห้องเรียนพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอขอบคุณมหาวิทยลัยกาฬสินธุ์
ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง #พืชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #นักนวัตกรสังคม #CLC
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และชุมชนอื่น