อุดมศึกษา » มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ » เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3 สิงหาคม 2023
199   0

การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

รายวิชา AG-014-101 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1

#การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง#พืชศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#นักนวัตกรสังคม

# มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา เชียวชาญ

มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และชุมชนอื่น