อุดมศึกษา » มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ » โรงเรียนกมลาไสย » หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนกมลาไสย

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนกมลาไสย

29 เมษายน 2022
385   0

  • รูปเล่มหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯโรงเรียนกมลาไสย : Click
  • รายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต ในรายวิชาGE กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : Click
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน : Click
  • ห้องปฏิบัติ 4.0 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย (ห้องปฏิบัติการสนับสนุนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ รายวิชาโครงงานระบบอัตโนมัติ (IoT))
  • บทความด้านCoding (Robot,AI,IoT,Embedded System) โดยศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย(บทความสนับหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ รายวิชาโครงงานระบบอัตโนมัติ (IoT)) https://blog.kls.ac.th/