อาชีวศึกษา » วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ » สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

18 กุมภาพันธ์ 2022
531   0

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
– มีสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
– ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

หลักฐานการสมัคร

1.หลักฐานแสดงการจบการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ฉบับจริง)
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5.อื่น ๆ (ถ้ามี)