อุดมศึกษา » มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ » ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

17 กุมภาพันธ์ 2022
197   0

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวทิยาลัย